İmar Planı Değişikliği Nasıl Yapılır?


İmar planında değişiklik ise, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı eşitliğini bozmayacak nitelik, bilimsel, nesnel ve teknik bir takım gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunluluk kılması halinde yapılan planlı bir takım düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

İmar Planı Değişikliği Nedir?

Söz konusu imar planı, bulunduğu bölge halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmayı, yaşam kalitesini üst seviyelere taşımayı ve bu amaç doğrultusunda bölgenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel ve fiziksel özellikleri ile ilişkili araştırmalara ve datalara dayalı olarak hazırlanan, kentsel bazda yerleşme ve gelişme eğilimleri için farklı çözümler sunmak sureti ile belirleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararı, örgütlenme ve uygulama gibi ilkeleri barındıran pafra, rapor ve notlardan oluşan belgeye imar planı denmektedir. Söz konusu imar planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı şeklinde iki yan daldan oluşmaktadır.

İmar Planı Değişikliği Nasıl Yapılır?

İmar planında değişiklik ise, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı eşitliğini bozmayacak nitelik, bilimsel, nesnel ve teknik bir takım gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunluluk kılması halinde yapılan planlı bir takım düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

İmar Planı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Söz konusu imar değişikliğinin nasıl gerçekleşmesi gerektiğine ilişkin esaslar, 18916 sayılı Resmi Gazete tarafınca yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında madde 27’de aşağıdaki şekilde açıklanıyor.

Madde 27:

Söz konusu imar planında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi ya da yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri bir zorunluluk gerektirmedikçe yapılmaz. Zorunluluk doğuran hallerde de bu şekilde bir değişikliğin yapılabilmesi için;

Bu maddeleri kısaca özetlemek gerekirse;

Yukarıda belirtilen bir takım husus doğrultusunda hareket edilir ve bu hususlara uyulur ise yapılan değişiklikler bakanlık tarafından onaylanır ve bu durum sonucunda belirlenen değişiklikler için harekete geçilebilir. Bu hususların her hangi birinin aksatılması halinde ya da görmezden gelindiği durumlar halinde tespit edilir ve yeniden yapılaşmaya izin verilmez.

Genel Hatları ile İmar Planı Değişikliği:

Son kez genel bir toparlama ile sizlere açıklayalım istedik. İmar planının değiştirilmesi işlemi, imar palanı dahilinde bulunan sosyal alanlar ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi ya da konumunun değiştirilmesi gibi durumları doğuracak ise zorunlu bir sebebi olmadıkça değişiklik yapılıyor. Ancak belirttiğimiz gibi gerçekten geçerli bir sebebi olmadıkça böyle bir değişiklik için izin verilmez.

Zorunlu bir değişiklik gerçekleşecek ise imar planındaki mevcut durumunda değişiklik olacak sosyal ve teknik alt yapı alanlarındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı bakanlık ve de kuruluktan görüş almalısınız ve bununla birlikte bir onay almalısınız.

Bunun sebebi ise, imar planında ki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının yerinin değiştirilmesi ya da kaldırılabilmesi için bu tesisin hizmet sağladığı bölge içinde söz konusu tesisle eş değer bir tesisin olması ya da yeni bir alanın ayrılması halinde söz konusu değişiklik yapılabilir.

İmar planında değişikliğe gidilebilmesi için;

Bu bahsi edilen bir takım temek kısıtlamaların dahilinde olunduğu sürece imar değişikliğinde herhangi bir sorun çıkmayacaktır.

İmar Planı Değişikliğine İtiraz:

Talep edildiği ve söz konusu imarın şehir plancıları tarafından özenle hazırlanıp, belediyenin imar ve şehircilik komisyonu tarafından görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanan imar planı değişikliği işlemine itiraz hakkı bulunmaktadır.

Askı Süresi:

Gerçekleşmiş olan imar planı değişiklikleri onaylandıktan sonra 1 ay gibi bir süre boyunca askıda kalır. Askı süresi dahilinde her hangi bir konudan ötürü itiraz edilen plan değişiklikleri belediye meclisi bünyesinde 15 günlük bir süre içerisinde görüşülür ve kesin bir karara bağlanır.

İmar Planı Değişikliği Nasıl Yapılır? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !